Privacy statement

PRIVACY STATEMENT STICHTING BOSTHEATER OMMEN

Voorstellingen in het Bostheater (hierna: het Evenement) worden georganiseerd door Stichting Bostheater Ommen statutair gevestigd in (7731 WV) Ommen, aan de Paardebloemstraat 4 en ingeschreven onder KvK nummer 05085338 (hierna: Bostheater Ommen). Bostheater Ommen respecteert de privacy van haar klanten en van alle bezoekers van de website www.bostheaterommen.nl (hierna: de Website) en/of het Evenement (hierna gezamenlijk: de Bezoeker). Bostheater Ommen draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1         In dit Privacy Statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Bostheater Ommen en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van Bezoekers van de Website en/of het Evenement.

1.2         Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Bostheater Ommen op haar Website en in haar mailingen naar verwijst. Bostheater Ommen adviseert Bezoekers het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Artikel 2 Identiteit Bostheater Ommen

2.1         Bostheater Ommen respecteert de privacy van haar klanten en van al haar Bezoekers. Bostheater Ommen draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft.

2.2         In dit Privacy Statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Bostheater Ommen.

2.3         Bostheater Ommen is statutair gevestigd in (7731 WV) Ommen aan de Paardebloemstraat 4. Zij is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder KvK-nummer 05085338. Bostheater Ommen is bereikbaar via het e-mailadres info@bostheaterommen.nl.

2.4         Betrokkene is niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Voor een goede dienstverlening is de verstrekking van bepaalde persoonsgegevens echter een noodzakelijke voorwaarde.

Artikel 3 Welke persoonsgegevens verzamelt Bostheater Ommen?

3.1         Bij de aanschaf van tickets voor het Evenement kan de Bezoeker (al dan niet door de betreffende (voor)verkooporganisatie) om persoonsgegevens, zoals naam, (e-mail)adres en telefoonnummer, worden gevraagd, welke gegevens Bostheater Ommen dan van de (voor)verkooporganisatie verkrijgt.

3.2         Daarnaast kan Bostheater Ommen persoonsgegevens van Bezoekers, zoals bijvoorbeeld naam, (email)adres en telefoonnummer gebruiken, die zij rechtstreeks van Bezoekers verkrijgt in verband met bij Bostheater Ommen geplaatste bestellingen via de Website.

3.3         Ook kunnen door Bostheater Ommen surfgegevens (waaronder IP-adres, datum en tijd van bezoek aan de website) worden verkregen van Bezoekers van de Website.

3.4         Om een ten behoeve van het evenement van Bostheater Ommen verkregen betaalinstrument, zoals een polsbandje of betaalpas waarmee tijdens het Evenement kan worden betaald voor consumpties, te kunnen laten registreren, zal de Bezoeker worden gevraagd een e-mailadres en wachtwoord op te geven. Om het openstaande bedrag van het tegoed dat door de Bezoeker op een geregistreerd betaalinstrument werd gestort in geval van verlies of diefstal aan de Bezoeker terug te kunnen storten, zal de Bezoeker worden gevraagd om opgave van gegevens als naam, e-mail, bankrekeningnummer en telefoonnummer van de Bezoeker en is inzage in een geldig legitimatiebewijs van de Bezoeker nodig.

3.5         Tijdens het Evenement kunnen gegevens van Bezoekers worden verwerkt door Bostheater Ommen of een mediapartner, zoals het (met camera) registreren of laten registreren van het Evenement, al dan niet door cameratoezicht.

Artikel 4 Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?

4.1         Bostheater Ommen gebruikt de verkregen persoonsgegevens in eerste instantie om de overeenkomst die zij met Bezoekers sluit in het kader van bezoek aan het Evenement of de Website zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en voor de interne administratie.

4.2         Bostheater Ommen kan daarbij persoonsgegevens gebruiken: a. ten behoeve van het kunnen leveren van de bestelde tickets of producten aan de juiste persoon; b. om, indien de Bezoeker ervoor kiest om gebruik te maken van een bij Bostheater Ommen aangeschaft betaalinstrument, deze aan de Bezoeker te kunnen koppelen om het betaalinstrument in geval van verlies of diefstal te kunnen blokkeren; c. om (eventueel) resterend tegoed op een door de Bezoeker van Bostheater Ommen verkregen betaalinstrument in geval van verlies of diefstal aan de Bezoeker te kunnen restitueren en in dit verband veiligheidsmaatregelen te kunnen treffen en fraude zoveel mogelijk te voorkomen; d. om de Bezoeker te (laten) informeren over wijzigingen met betrekking tot tickets en/of over door Bostheater Ommen georganiseerde concerten en evenementen, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief; e. ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiële) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten; f. Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

4.3         Bostheater Ommen of een mediapartner kan beeld- en/of geluidsopnamen (laten) maken tijdens het Evenement. Deze opnamen kan Bostheater Ommen gebruiken op de Website of ter promotie van het Evenement via social media netwerken, zoals Facebook, Instagram of Youtube. Daarnaast kunnen de opnamen gebruikt worden op de mediakanalen van de mediapartner(s), waaronder mogelijk radio en/of televisie.

4.4         Bostheater Ommen kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Indien de Bezoeker geen nieuwbrief meer wenst te ontvangen, kan gebruik worden gemaakt van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

4.5         Eventuele back-ups van de opgeslagen gegevens die gemaakt worden door Bostheater Ommen ten behoeve van het optimaal functioneren van de systemen, worden uitsluitend gebruikt voor het herstellen van de systemen bij een storing.

4.6         De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Artikel 5 Surfgegevens en klikgedrag

5.1         Surfgegevens die Bostheater Ommen verzamelt kunnen worden opgeslagen en gebruikt om het bezoek aan en gebruik van de Website statistisch te analyseren en te optimaliseren. Surfgegevens worden (voor zover mogelijk) geanonimiseerd. Alleen geanonimiseerde gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, zoals Google Analytics.

Artikel 6 Cookies en Google Analytics

6.1         Bostheater Ommen behoudt zich het recht voor om, net als de meeste websites, informatie te vergaren door gebruik te maken van zogenaamde “cookies” om het navigeren in de website te vergemakkelijken. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op een computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee de website bekeken wordt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op de computer op te slaan. Via de instellingen van de webbrowser kunnen cookies worden uitgezet.

6.2         Bostheater Ommen maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Uitsluitend om gebruik te maken van deze dienst van Google, wordt deze informatie, inclusief IP-adres, aan Google verstrekt.

6.3         Via de website worden ook cookies geplaatst van Google in het kader van de dienst Google Analytics. Bostheater Ommen heeft geen invloed op wat Google met de op deze manier verkregen informatie doet.

Artikel 7 Sociale Netwerken

7.1         Op de Website van het Evenement staan knoppen die zijn gekoppeld zijn aan sociale netwerken, waaronder zoals Instagram, Youtube en Facebook. Via deze knoppen kunnen de betreffende sociale netwerken cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen heeft Bostheater Ommen geen invloed.

7.2         De betreffende sociale netwerken zijn zelfstandig verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Voor dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende sociale netwerken van toepassing.

Artikel 8 Beeld- en/of Geluidsopnamen

8.1         Bostheater Ommen of een mediapartner kan ter promotie en/of (concert)registratie van het Evenement beeld- en/of geluidsopnamen maken van de Bezoekers. Deze opnamen worden mogelijk openbaar gemaakt of verveelvoudigd via verschillende mediakanalen van Bostheater Ommen en/of mediapartner(s), zonder dat Bostheater Ommen of mediapartners een vergoeding aan de Bezoeker verschuldigd is of zal zijn.

Artikel 9 Bewaartermijn

9.1         Bostheater Ommen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan twee jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. Camerabeelden van beveiligingscamera’s worden maximaal 28 dagen bewaard.

Artikel 10 Inzage, correctie en verzet

10.1      De Bezoeker dient er voor te zorgen dat Bostheater Ommen over de juiste persoonsgegevens beschikt. Bezoekers kunnen Bostheater Ommen via het e-mailadres info@bostheaterommen.nl schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Bostheater Ommen, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van diens (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door de Bezoeker medegedeelde correcties, worden verwerkt.

10.2      Via het e-mailadres info@bostheaterommen.nl kan de Bezoeker toestemming voor het gebruik van diens persoonsgegevens intrekken. Het intrekken van toestemming laat rechtmatig gebruik van persoonsgegevens van vóór het intrekken van de toestemming onverlet.

10.3      Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Bostheater Ommen of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 11 Delen en doorgifte van gegevens

11.1      Bostheater Ommen is bevoegd om de gegevens van een Bezoeker te delen met aan Bostheater Ommen gelieerde ondernemingen, moeder-, en zusterbedrijven, en aan partijen die Bostheater Ommen inschakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening, waaronder in verband met de hierboven genoemde doeleinden, zoals ter promotie en/of (concert)registratie van het Evenement.

11.2      Bostheater Ommen kan zonder specifieke toestemming van een Bezoeker, diens gegevens verstrekken vanwege op Bostheater Ommen rustende wettelijke verplichtingen en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

11.3      Omdat Bostheater Ommen bij haar dienstverlening gebruik maakt van derden, die in opdracht van Bostheater Ommen producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) persoonsgegevens van Bezoekers kunnen worden gebruikt, kan Bostheater Ommen die gegevens in dat verband ook aan deze derden verstrekken.

Artikel 12 Beveiligen

12.1      Bostheater Ommen neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

12.2      Mocht de Bezoeker de indruk hebben dat diens gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als de Bezoeker meer informatie wenst over de beveiliging van door Bostheater Ommen verzamelde persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met info@bostheaterommen.nl.

Artikel 13 Wijzigingen

13.1      Bostheater Ommen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. De Bezoeker wordt geadviseerd om met regelmaat de actuele Privacy Statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als die wijzigingen wezenlijk zijn, zal Bostheater Ommen de Bezoeker hiervan duidelijk op de hoogte brengen via de Website of in een aan de Bezoeker gerichte e-mail.

13.2      Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit Privacy Statement kunnen gericht worden aan info@bostheaterommen.nl.

footer-bg