Algemene ticket voorwaarden

DEZE ALGEMENE TICKET VOORWAARDEN VAN STICHTING BOSTHEATER OMMEN STATUTAIR GEVESTIGD TE PAARDEBLOEMSTRAAT 4, 7731 WV OMMEN (KvK-nummer 05085338), VERDER TE NOEMEN ‘DE ORGANISATIE’ ZIJN VAN TOEPASSING OP OVEREENKOMSTEN DIE DOOR DE ORGANISATIE MET BEZOEKERS VAN DOOR DE ORGANISATIE TE ORGANISEREN EVENEMENTEN, VERDER TE NOEMEN ‘HET EVENEMENT’, WORDEN GESLOTEN.

Artikel 1        Toepasselijkheid

1.1        Deze algemene ticket voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst in het kader van het bezoek aan het evenement en de aanschaf van alle toegangstickets daarvoor tussen de bezoeker van het evenement en de organisatie, ongeacht hoe die tot stand komt. Door de aanschaf en/of gebruik van een ticket en/of betreding van de locatie van het evenement (evenals ruimten, terreinen eromheen of die deel uitmaken van het complex, verder gezamenlijk te noemen: de ‘evenementlocatie’), gaat de bezoeker akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

1.2    Onder evenement wordt verstaan (muziek)- uitvoeringen en / of andere manifestaties in de breedste zin des woords.

1.3        Het evenement of de evenementlocatie kan eigen algemene voorwaarden of huisregels hanteren, die naast deze algemene voorwaarden gelden en op de website(s) van de organisatie en/of op de evenementlocatie te vinden zijn. De bezoeker verklaart zich door het kopen van het ticket op voorhand ook met die huisregels en algemene voorwaarden akkoord. De bepalingen van deze algemene ticket voorwaarden hebben voorrang op de bepalingen van de algemene voorwaarden van de evenementlocatie ingeval deze niet verenigbaar zijn.

1.4       De organisatie kan deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. Bezoekers worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht doordat de organisatie dit op de betreffende website(s) van de organisatie zal melden. Als de bezoeker de organisatie niet binnen 10 (tien) werkdagen schriftelijk laat weten zich op grond van de redelijkheid en billijkheid niet in de wijzigingen te kunnen vinden, wordt de bezoeker geacht akkoord te zijn met de wijzigingen.

1.5       De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

1.6     De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de bezoeker wijst de organisatie uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 2       Aanschaf tickets

2.1       De overeenkomst tussen de organisatie en bezoeker voor de aanschaf van tickets komt tot stand nadat een bestelling voor één of meer tickets is geplaatst bij (een door) de organisatie (ingeschakeld (voor)verkoopadres).

2.2        Een geplaatste bestelling is onherroepelijk en de bezoeker kan de overeenkomst na dat moment niet wijzigen. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen te weigeren, dan wel daaraan aanvullende voorwaarden te stellen.

2.3        Informatie, zoals mededelingen en prijsopgaven, met betrekking tot het evenement en/of tickets wordt zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of verstrekt. Door bijkomende kosten van bijvoorbeeld reservering, betaling en/of bezorging kunnen prijzen voor tickets hoger liggen dan de door de organisatie op de tickets geprinte prijzen. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde verstrekte informatie.

2.4    De organisatie behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen tickets. De bezoeker is verplicht om zich aan het door de organisator gestelde maximum te houden. 

2.5    Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op tickets.

Artikel 3        Tickets en toegang

3.1        De bezoeker dient bij het betreden van de evenementlocatie te beschikken over een geldig ticket en over een geldig legitimatiebewijs. 

3.2        Een ticket wordt eenmalig aan de bezoeker verstrekt en verschaft slechts de houder van het ticket (eenmalig) toegang tot het evenement en de evenementlocatie.

3.3       CM.com (cm.com/nl-nl/) is de exclusieve, door de organisatie ingeschakelde ticketingprovider in Nederland. Tickets zijn enkel verkrijgbaar op de website(s) van de organisatie en het exclusieve voorverkooppunt van het evenement. Alleen aanschaf bij een erkend voorverkoopadres garandeert de geldigheid van het ticket. De bewijslast dienaangaande rust op de bezoeker.

3.4        De tickets worden voor de aanvang van het evenement aan de bezoeker verstuurd, mits de koopprijs voor de tickets is voldaan. Na ontvangst van de bestelde tickets dienen deze door de bezoeker te worden gecontroleerd op juistheid. Indien de aangeschafte tickets door de betreffende bezoeker niet tijdig zijn ontvangen, of indien er gebreken of fouten in de tickets worden geconstateerd, dan dient de bezoeker schriftelijk (per brief of e-mail) contact op te nemen met de organisatie. Indien een ticket bestaat uit een door of vanwege de organisatie verstrekte barcode, die via elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail) aan de bezoeker wordt verstrekt, dient de bezoeker ervoor te zorgen dat dit ticket daadwerkelijk en op een veilige wijze via elektronische communicatie kan worden verstrekt. De organisatie garandeert noch de vertrouwelijkheid noch de ontvangst van het ticket.

3.5        De tickets zijn en blijven eigendom van de organisatie. Vanaf het moment dat het ticket aan de bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik daarvan. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van tickets door welke oorzaak dan ook. In het geval de organisatie door de bezoeker om vervangende tickets wordt verzocht, is de organisatie gerechtigd dat te weigeren of daar kosten voor in rekening te brengen.

3.6        Het is de bezoeker niet toegestaan om de tickets voor commerciële doeleinden (weder) te verkopen of te verstrekken aan derden of in commerciële uitingen te verwijzen naar de tickets.

3.7        Indien de bezoeker zijn ticket om niet en niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is de bezoeker in dat geval gehouden om al diens verplichtingen uit de overeenkomst met de organisatie of deze algemene voorwaarden onverminderd op leggen aan die derden. De bezoeker staat er voor in dat voornoemde derden alle die verplichtingen (zullen) nakomen.

3.8      De organisatie kan besluiten om de tickets op naam (gepersonaliseerd) te verkopen. De organisatie is gerechtigd (maar niet verplicht) om de identiteit van de houder van het ticket te controleren om vast te stellen of deze overeenkomt met de naam op de ticket, en voor zover deze niet overeenkomt, om de houder de toegang tot het evenement te weigeren.

3.9      Indien de bezoeker zijn ticket(s) als Vriend van het Bostheater heeft gekocht, een zogeheten ‘Vrienden ticket’, en besluit om zijn lidmaatschap op te zeggen voordat het evenement plaatsvindt kan de organisatie besluiten om de ticket(s) ongeldig te maken. De bezoeker krijgt dan restitutie, maar de houder zal toegang tot het evenement worden geweigerd.

Artikel 4       Aansprakelijkheid

4.1        Bezoekers betreden de evenementlocatie en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan bezittingen van bezoekers.

4.2        De organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de annulering, wijzigingen of afwijkingen in (de inhoud van) het programma van het evenement, noch voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van de organisatie en/of de evenementlocatie, van personen in (één van) hun dienst, of van andere personen die door of vanwege (één van) hun te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het evenement of in verband met het verblijf op de evenementlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatie.

4.3        Indien en voor zover de organisatie ondanks het voorgaande jegens de bezoeker op welke grond ook aansprakelijk mocht zijn voor enige door de bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe – en dus geen indirecte of immateriële – schade tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de organisatie zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is. De organisatie is in een dergelijk geval tevens slechts aansprakelijk, indien de bezoeker de organisatie onverwijld schriftelijk op de hoogte brengt van de tekortkoming, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de verplichting te voldoen en indien de organisatie ook na die ingebrekestelling blijft tekortschieten in de nakoming van die verplichting.

4.4        De bezoeker is er mee bekend dat er tijdens het evenement harde muziek ten gehore wordt gebracht. De organisatie adviseert bezoekers om gehoorbescherming te dragen en om regelmatig naar een omgeving te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht om het gehoor rust te gunnen.

Artikel 5       Annulering of verplaatsing evenement

5.1        De organisatie kan het evenement verschuiven naar een andere datum of een andere locatie of zelfs annuleren als sprake is van overmacht. ‘Overmacht’ dient in dat kader ruim opgevat te worden en omvat onder meer ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, overheidsmaatregelen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën, pandemieën, ziekten, quarantaines etc. of dreiging van deze of dergelijke omstandigheden.

5.2 Bij annulering van het evenement zal de organisatie het entreegeld en servicekosten zoals vermeld op het ticket, welke de bezoeker via het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 3.3 heeft betaald,  aan de bezoekers restitueren. Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden op de door de organisatie aangegeven wijze en tijdstip. Overige (gevolg)schade, direct of indirect, wordt niet vergoed. Ook kan de bezoeker geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

5.3  Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door de organisatie wordt verschoven naar een andere datum blijft het ticket geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de bezoeker het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn ticket in te leveren bij een (voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding (inclusief servicekosten) welke op het ticket is vermeld, of bij gebreke daarvan de vergoeding (inclusief servicekosten) welke de bezoeker via het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 3.3. heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de bezoeker tijdig een geldig en onbeschadigd ticket aan het (voor)verkoopadres overlegt. Indien het evenement verplaatst is naar een latere datum kan de bezoeker geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het betreffende ticket niet heeft ingeleverd bij het (voor)verkoopadres binnen 30 dagen na de aankondiging door organisatie van de nieuwe datum waarop het evenement plaatsvindt. Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden op de door de organisatie aangegeven wijze en tijdstip. Overige (gevolg)schade, direct of indirect, wordt niet vergoed. Ook kan de bezoeker geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

Artikel 6        Huisregels

6.1        Bezoekers dienen zich te houden aan de huisregels van de evenementenlocatie en de voorschriften en aanwijzingen van de organisatie en bevoegde instanties. Indien de organisatie dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement, in ieder geval als de openbare orde of veiligheid tijdens het evenement in gevaar komt, heeft zij het recht de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen en/of van de evenementlocatie te verwijderen.

6.2        Om de organisatie in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen dienen bezoekers zich op verzoek te kunnen identificeren. Dit geldt onder meer in het kader van de Drank- en Horeca Wetgeving, waaruit volgt dat aan bezoekers onder de 18 jaar geen alcohol wordt geschonken. De organisatie behoudt het recht voor om geen alcohol te schenken aan een klant die wel oud genoeg is om alcohol te kopen, maar samen komt met vrienden die nog geen 18 zijn terwijl duidelijk is dat de alcohol ook voor hen bedoeld is.

6.3        Bij betreding van het evenement kan de bezoeker worden gefouilleerd. De bezoeker die weigert zich te laten fouilleren kan de toegang tot het evenement worden geweigerd.

6.4        Digitale camera’s en telefoons met camera mogen mee naar de evenementenlocatie, (digitale) videocamera’s/camcorders en andere (geluids-)opname-apparatuur zijn niet toegestaan.

6.5        Registratie van het evenement zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie in welke vorm dan ook, waaronder begrepen het professioneel fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen voor commerciële doeleinden, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken.

6.6        Voorts zijn de volgende zaken niet toegestaan op de evenementenlocatie: etenswaren, glaswerk, plastic flessen (0,5 liter flesjes zonder dop mogen wel), bidons, blik, camelbaks, huisdieren,(klap)stoelen, krukjes, opblaasbare objecten, paraplu’s en parasols, selfiesticks, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen en professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur. Of sprake is van professionele apparatuur is uitsluitend ter beoordeling van de organisatie. De organisatie zal niet toegestane zaken bij de ingang in beslag (laten) nemen. Indien de organisatie dergelijke voorwerpen voor de duur van het evenement in bewaring neemt, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid ter zake. Legale waardevolle zaken kunnen later worden opgehaald. Illegale zaken zullen aan de politie worden overhandigd.

6.8       Roken is niet toegestaan in tenten en (tijdelijke) gebouwen, uitgezonderd eventuele daarvoor bestemde rookruimtes. Eventuele ten gevolge van de overtreding door de bezoeker aan de organisatie opgelegde boetes zullen op de bezoeker worden verhaald.

6.9       Het is niet toegestaan om tijdens het evenement (huis)dieren mee te nemen. Het is voorts niet toegestaan om op de evenementenlocatie, te crowdsurfen, vuur(tjes) te maken en/of commerciële activiteiten te verrichten, en/of zich op enige wijze aanstootgevend, discriminerend of beledigende uit te laten of dergelijke tekens te dragen of te verspreiden. Het dragen van voetbalshirts, motorclubkleding en overige kleding met groepskenmerkende teksten is niet toegestaan.

Artikel 7    Betaalinstrumenten tijdens het evenement

7.1    Voor de betaling van consumpties tijdens het evenement moeten bezoekers gebruik maken van de hiervoor bestemde betaalinstrumenten (waaronder betaalchips, betaalpassen, munten, etc) die door de organisatie ter beschikking worden gesteld. Met de betaalinstrumenten kunnen bezoekers uitsluitend betalen voor eten en drinken (consumpties) en (merchandise)producten gedurende het evenement op de evenementlocatie en aangeboden door de cateraars, merchandise- en marktverkopers zoals aangewezen door de organisatie.

7.2    De betaalinstrumenten zijn te verkrijgen bij de kassa’s op de evenementlocatie en kunnen bij de kassa’s worden verkregen. Creditcards en coupures van 100, 200 en 500 euro worden niet geaccepteerd.

7.3 Het niet bestede tegoed aan betaalinstrumenten, kan niet worden gerestitueerd en vervalt na afloop van het evenement.

7.4 De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van verlies of diefstal van betaalinstrumenten.

7.5 Bij storingen, onderhoudswerkzaamheden en/of beveiligingsmaatregelen kan het nodig zijn dat de organisatie het gebruik van de betaalinstrumenten stopt of beperkt. De organisatie is niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.

Artikel 8        Privacy en persoonsgegevens

8.1       Door het sluiten van een overeenkomst met de organisatie kunnen (persoons)gegevens van de bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de bezoeker verstrekte (persoons)gegevens worden door de organisatie verwerkt overeenkomstig haar privacybeleid dat op de website(s) van de organisatie (bostheaterommen.nl/privacy-statement) te raadplegen is.

8.2       De organisatie gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

8.3       Bij het sluiten van de overeenkomst met de organisatie geeft de bezoeker uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het privacybeleid van de organisatie.

8.4       Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de bezoekers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd, zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Daarnaast kunnen door Stichting Bostheater geselecteerde mediapartners audio-, en/of audiovisuele opnamen maken ten behoeve van concertregistraties en/of promotie van het evenement.

8.5       Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. De overdracht ziet toe op alle mogelijke bestaande en toekomstige vormen van exploitatie van voornoemde opnamen. Indien om enige reden het hier bepaalde niet tot gevolg heeft dat voornoemde rechten aan de organisatie worden overgedragen, zal de bezoeker onvoorwaardelijke medewerking verlenen aan overdracht door middel van het invullen en ondertekenen van een daartoe bestemd document. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.

8.6       Ten behoeve van de veiligheid van de Bezoeker en de beveiliging van personen, gebouwen en terreinen, vindt mogelijk cameratoezicht plaats met zichtbare beveiligingscamera’s. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal afgestaan worden aan overheidsinstanties, waaronder mede begrepen politie en justitie.

Artikel 9        Slotbepalingen

9.1       Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2       Eventuele geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een bezoeker en de organisatie ontstaan naar aanleiding van (gebruik of toepassing van) deze algemene voorwaarden en/of hiermee samenhangende overeenkomsten, worden uitsluitend aan de bevoegde rechter voorgelegd.

footer-bg